Dit jaar zijn de eerste hennepzaken behandeld waarbij voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel gebruik is gemaakt van de nieuwe BOOM normen voor de berekening van de opbrengst van een hennepkwekerij.

Deze nieuwe normen werden ingevoerd op 1 juni 2016. Officieel heten de BOOM normen ook geen BOOM normen meer. Immers, BOOM stond voor Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie. Deze afdeling van het OM is opgegaan in het Functioneel Parket en heet nu Functioneel Parket Afpakken. Laten we het dus voortaan de FPA-normen noemen, dat zal bij veel cliënten ook verwarring voorkomen. Er werd nogal eens gedacht dat de normen iets met de natuur te maken hadden (wat op zichzelf ook zo is).

De belangrijkste gewijzigde norm is natuurlijk het bedrag dat een kilo droge hennep volgens het OM oplevert. Dit was sinds november 2010 een bedrag van € 3.280,00. Uiteraard tot genoegen van veel cliënten, want in de praktijk leverde een kilo – mits van goede kwaliteit en afkomstig van een geslaagde oogst – al jarenlang veel meer op. Per 1 juni 2016 is dit bedrag verhoogd naar € 4.070,00. Dit bedrag is het gemiddelde van 95 meldingen vanuit het Coördinatiepunt Nationaal Netwerk Drugsexpertise (NND) van de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten gedurende de jaren 2012 tot en met 2016. Het bedrag lijkt aardig overeen te komen met het bedrag dat ik vanuit de praktijk vaak te horen krijg, namelijk € 4.000,00 per kilo.

Naast de norm voor de opbrengst zijn ook de normen voor de kosten aangepast. Er worden de volgende bedragen gerekend:

Stekje :€ 3,81 (dit was € 2,85)

Kweekmedium : € 1,63 (dit was € 1,41)
Water : € 0,03 (ongewijzigd)
Voedingsstoffen: € 2,22(dit was € 1,89)

Totaal variabele kosten : € 3,88 (dit was € 3,33)

De kosten van een stekje zijn wederom gebaseerd op informatie vanuit het Coördinatiepunt Nationaal Netwerk Drugsexpertise. In de praktijk hoor ik echter al jaren van cliënten dat een stekje circa € 5,00 kost. De nieuwe norm lijkt mij dus een wat voorzichtige schatting van de kosten.

Wat helaas niet gewijzigd is zijn de kosten voor afschrijving van apparatuur. Welk bedrag hiervoor kan worden afgetrokken hangt af van de grootte van de kwekerij en varieert van € 150,00 tot € 500,00 per oogst. Dit zijn nog steeds de normen uit het oorspronkelijke BOOM rapport uit 2005. De normen zijn zeer waarschijnlijk niet meer representatief voor de werkelijke afschrijvingskosten van gemaakte investeringen.

Daarnaast wordt in het nieuwe FPA rapport geopperd dat er sinds de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 36e lid 8 Wetboek van Strafrecht wellicht helemaal geen plaats meer is voor aftrek van afschrijvingskosten. Dit standpunt wordt gebaseerd op de parlementaire geschiedenis van de betreffende wetsbepaling waarin de minister had aangegeven dat er geen plek zou moeten zijn voor aftrek van kosten in verband met handelen dat op zichzelf al strafbaar is. De gedachte is dat het aanschaffen van bijvoorbeeld assimilatielampen en stekjes op zichzelf al strafbare feiten zijn en dat de investeringen hierin dus niet langer voor aftrek in aanmerking komen. Vooralsnog wordt dit standpunt echter niet gevolgd in de jurisprudentie. Ook heb ik dit standpunt nog nooit horen bepleiten door het openbaar ministerie.

Tot slot nog iets over de opbrengst van een plant in grammen. Deze normen (gemiddeld 28,2 gram) per plant worden in de update van 2016 niet gewijzigd. Wel blijkt op basis van nieuw onderzoek (onder meer door de Universiteit Gent) dat de norm van gemiddeld 28,2 gram achterhaald is en de minimale opbrengst vaak hoger ligt (30 tot 48 gram per plant). Omdat het nieuwe onderzoek is gebaseerd op een lager aantal testcycli dan het oorspronkelijke BOOM onderzoek uit 2005, blijft men zekerheidshalve echter bij de oorspronkelijke norm opbrengst per wietplant.

Voorbeeldberekening nieuwe normen vs. oude normen

Stel, we hebben een kwekerij van 100 planten die 1 oogst heeft opgeleverd en waar er 15 planten per vierkante meter stonden. De stroom werd illegaal afgenomen en is ook achteraf niet betaald. Er werd geen gebruik gemaakt van knippers.

Onder de oude BOOM normen zou deze kwekerij het volgende hebben opgeleverd:

Opbrengst 100 planten x 28,2 gram per plant x € 3,28 per gram = € 9.249,60

Kosten stekjes en variabele kosten 100 planten x € 6,18 = € 618,00

Afschrijvingskosten apparatuur = € 150,00

Wederrechtelijk verkregen voordeel = € 8.481,60

Onder de nieuwe FPA normen zal voor deze kwekerij de volgende illegale opbrengst worden berekend:

Opbrengst 100 planten x 28,2 gram per plant x € 4,07 per gram = € 11.477,40

Kosten stekjes en variabele kosten 100 planten x € 7,69 = € 769,00

Afschrijvingskosten apparatuur = € 150,00

Wederrechtelijk verkregen voordeel = € 10.558,40

Dit betekent dat onder deze voorbeeldberekening, de berekende onrechtmatig verkregen opbrengst onder de nieuwe normen circa 25 % hoger zal uitvallen dan voorheen.

De nieuwe normen zijn van toepassing op oogstcycli die zijn gestart vanaf 1 juni 2016.

Misschien ook interessant:

Nieuwe bedragen opbrengst hennepkwekerij
Getagd op: